Μαθησιακές Δυσκολίες

Βασικά χαρακτηριστικά

 • 1ον αναγνωστικές δυσκολίες που σχετίζονται με αργό και μονότονο ρυθμό ανάγνωσης καθώς και με παραποιήσεις λέξεων
 • 2ον ορθογραφικές δυσκολίες που έχουν να κάνουν με δυσανάγνωστη γραφή, με ορθογραφικά λάθη, στίξη, καθώς και με αργό ρυθμό γραφής
 • 3ον προβλήματα προφορικού λόγου όπως καθυστέρηση προφορικού και παρόμοια λάθη γραπτού με προφορικού. Πάνω σε αυτήν την ένδειξη βασίζεται και το χρονικό ορόσημο που σας ανέφερα παραπάνω για τα παιδιά με καθυστέρηση λόγου ή αρθρωτικές διαταραχές και την συννοσηρότητα που εμφανίζουν με Μ.Δ. αν δεν αντιμετωπιστούν άμεσα τα παραπάνω.
 • 4ον προβλήματα προσοχής όπως είναι η μικρή διάρκεια και η εύκολη απόσπαση προσοχής
 • 5ον δυσκολίες στη βραχυπρόθεσμη μνήμη με αδυναμία αποστήθισης, διάκρισης δεξί – αριστερό και παρακολούθηση οδηγιών
 • 6ον ψυχολογικά προβλήματα που αφορούν την χαμηλή αυτοεικόνα και την εύκολη παραίτηση
 • 7ον προβλήματα ακολουθίας: αργός ρυθμός εκμάθησης ποικίλων δραστηριοτήτων (φοράω ρούχα, κορδόνια αλλά και αντιστρόφων λέξεων, γραμμάτων κ.λπ.)
 • 8ον δυσκολίες στον συντονισμό: που αφορούν συντονισμένες δραστηριότητες καθώς και δυσκολίες διατήρησης ρυθμού

Βασικοί τύποι των μαθησιακών δυσκολιών

 1. Δυσλεξία
 2. Αναγνωστικές δυσκολίες 70-80%
 3. Διαταραχή της γραπτής έκφρασης / Δυσορθογραφία / Δυσγραφία
 4. Δυσαριθμησία
 5. Ειδική διαταραχή λόγου ή Δυσφασία (δυσκολίες στην κατανόηση και χρήση του λόγου)
 6. Εξελικτική διαταραχή συντονισμού / Δυσπραξία
 7. Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα